Zoologia recreativa (II). La mosca collonera

Aquest segon capítol de la zoologia recreativa el dedicarem a la mosca collonera. La mosca collonera pertany a la família de las muscidae que reuneix tots els insectes que comunament anomenem mosques. De mosques n'hi ha de moltes menes i algunes reben noms privatius, com ara els tàvecs, els borinots o la mosca collonera que ara ens ocupa.

De les mosques més comunes, la collonera és una de les menys identificables a primer cop d'ull i per això és estrany que se l'anomeni de manera diferenciada. La morfologia de la mosca collonera és molt variable, tot i que majoritàriament és de mida petita, no es pot dir que no n'hi hagi de dimensions més destacables. Algunes investigacions justifiquen aquesta variabilitat per un encreuament mosca collonera – borinot en algun moment de l'evolució però, malgrat la versemblança, aquesta teoria no ha estat provada. Tornarem més endavant sobre aquest tema.

La dificultat d'identificació de l'espècie ens obliga a no incloure'n una imatge en aquest apunt Ens haurem de conformar amb una caricatura.

Potser l'única característica comuna a tots els espècimens que agrupem sota el nom de mosca collonera seria la seva relació amb l'espècie humana i, contràriament al que semblaria indicar-ne el nom, no ens referim a una relació paràsit-hoste localitzada especialment en la zona reproductora dels hostes mascles. La mosca collonera es mou lliurement al voltant dels individus humans (els seus hostes) sense que es pugui detectar cap mena de preferència per cap dels dos sexes. D’aquesta manera la podem trobar al nas o darrera l'orella amb prou freqüència com perquè aquestes ubicacions hagin generat expressions populars.

Deixant de banda les qüestions purament filològiques (que connoten elements de coneixements fortament arrelats en el subconscient), caldria centrar-nos ara en el comportament de la mosca collonera, veritable clau de volta per al seu reconeixement i que la diferencia clarament del borinot. La mosca collonera manifesta una clara tendència a interferir en les accions més quotidianes de les persones sense que la seva intromissió tingui una relació especialment apreciable en el resultat final d’aquestes accions. Podríem dir que només les retarda, la major part de les vegades de manera cronològicament imperceptible, tot i que la seva presència ha semblat entorpir repetidament el desenvolupament normal (o esperat) de les accions fins al punt de fer-se notòria la seva presència i aconseguir que l'hoste assoleixi un grau d'excitació tan elevat que, aquest sí, pot afectar el resultat final de les accions per precipitació o omissió de detalls (més o menys destacats).

Pel que fa a l'hàbitat natural de la mosca collonera, podem dir que la seva presència és comuna a tots els continents i, atesa l'extensió de l'espècie rep noms diferents en els diferents països. Així, per exemple, a l'Estat espanyol se la coneix com “la mosca de la tele” i a França amb el nom més descriptiu (tot i que exagerat) de "casse pied".

Com a característica veritablement excepcional de la mosca collonera, i aquesta podria ser l'explicació definitiva de la seva varietat morfològica, destaca que no sempre (en general, gairebé mai) s'aparella amb membres de la seva pròpia espècie. En moltes ocasions, l'observació de les parelles de les mosques colloneres provoca una sensació d'incredulitat: “Com han pogut arribar a viure junts, aquests dos”, però com diu la dita "l'amor és cec".

Per recuperar la teoria esmentada al començament d'aquest apunt, proposo un exercici d'imaginació: podeu visualitzar una parella mosca collonera - borinot? Oi que és difícilment imaginable (tot i que la història ens ha proporcionat casos de parelles més estranyes)? Doncs això és el que volia dir en comentar que aquesta teoria, plausible, no ha estat provada científicament.

Trobareu altres entrades d'aquesta sèrie a Zoologia recreativa I

Comentaris