Una aplicació

Després de llegir molt, de descobrir molts conceptes (o, per ser més exacte, que gairebé tot està batejat), m'ha alegrat molt trobar un cas pràctic, tot i que és en un entorn presencial. Veure com algú col·loca les coses en el temps i com posa potes a conceptes que ja hem llegit (motivar, avaluar, repte...) crec que, mutatis mutandi, ens pot ser molt útil. Si més no, pot servir d'step...

Model de curs desenvolupat per la doctora Larysa Nadolny per al seu curs presencial. Del seu model en diu "step model" ('model amb aturada'). Tradueixo i sintetitzo el contingut del model i alguns punts interessants del suport teòric del mateix.

Ítem previ. Habilitats socials
Es demana als estudiants que treballin per grups multidisciplinaris. Les discussions en el si d'aquests grups són molt enriquidores.
Qualsevol acció educativa comporta l'existència d'una comunitat d'aprenents i cal utilitzar-la adequadament explotant al màxim les possibilitats de col·laboració i de competició.

Desenvolupament del model
Missió secreta (1)
La missió secreta no proporciona punts extres ni, per tant, motivació extrínseca als jugadors. Es tracta d'una sèrie opcional d'activitats divertides que no tenen lloc en el curs regular (com ara, crear un badge de superheroi). Els estudiants poden entrar i sortir d'aquestes missions a voluntat.

Bonus ítems (2)
Si un estudiant obté una puntuació molt alta o assoleix un dels reptes setmanals, automàticament obté un bonus extra. Aquests bonus extra poden consistir en eines o tecnologies o en activitats més manuals.

Projecte 1 (3)
Fer una demostració d'ús de l'ítem adquirit. Els estudiants poden, així, pensar com aplicar el que s'ha aprés més enllà del que s'ha mostrat al curs.

Projecte 2 (4)
Una presentació (Prezi o PPS) de l'ítem assolit.

Notificacions (5)
En el sistema de gestió del curs genera automàticament avisos als alumnes que no hi han participat durant un període de temps establert i als que no han assolit un nivell adequat en els tests.

Descans (6)
En un curs en què els estudiants treballen una varietat temes tecnològics amb diversos graus de dificultat i amb diversos interessos, no puc oferir-los un repte lineal o exponencial. Crec que és important que els estudiants acabin el curs amb una impressió positiva de la classe de tecnologia i fer un tall en el desenvolupament de les classes els proporciona un tall en els seus esforços. Miro de fer coincidir el tall amb la meitat del semestre.

Avaluació (7)
S'avalua els estudiants en cada investigació mitjançant un test online que es pot resoldre amb qualsevol mena d'ajut, però sempre de manera individual. cada estudiant tria on i quan fa el test, però cal establir un període perquè tothom el faci a la mateixa època. Els tests consisteixen en 10 preguntes triades aleatòriament. Cada estudiant pot fer el test tres vegades i se li comptarà la nota més alta.
L'avaluació és la pedra angular de qualsevol acció educativa. En entorns gamificats, un feedback continu, apropiat i immediat és una font de motivació i de reptes per als participants. L'avaluació s'ha d'integrar en les activitats del curs per mantenir el flux de l'aprenentatge.

Punts (8)
Els estudiants aconsegueixen punts en gairebé cada una de les tasques del curs, però és difícil assolir el nivell màxim de punts. Només els grups que guanyen en els jocs de lectura aconsegueixen el màxim de punts, de la mateixa manera, el primer grup que completa tots els reptes del laboratori.

Construcció d'estructures (9)
Cada investigació es construeix sobre contingut anterior (coneixements i habilitats). La investigació comença amb informació sobre el contingut procedent de lectures, tutorials o vídeos. Els estudiants han de demostrar el que han aprés mitjançant jocs de lectura i taulers de discussió. Finalment, al laboratori es repta els alumnes amb activitats manuals de dificultat progressiva. Es proporciona als alumnes enllaços i informació addicional diferent de la continguda en l'àrea de continguts en una altra àrea que anomenarem "investigació".

Comentaris